Cmentarz w Cisiu i uchwała rady gminy z 31 marca 2017

Dość szybko w BIP pojawiła się ostatnia sesja rady gminy, na której podjęto uchwałę o uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Cisie o dość mylącej nazwie “Kuligów - Cmentarz”.
W załącznikach możemy znaleźć rozpatrzenie uwag mieszkańców do zaproponowanej lokalizacji:

  1. W dniu 13 grudnia 2016 r. złożono:
    a) sprzeciw dla budowy cmentarza w ww. lokalizacji z uwagi na bliskość terenów zalewowych, brak perspektywy rozwoju cmentarza, bliskości innych cmentarzy, negatywnego wpływu na tereny rekreacyjne, obniżenie wartości działek budowlanych i rekreacyjnych w miejscowości Cisie i Sokołówek, ogólną uciążliwością spowodowaną funkcjonowaniem cmentarza w sąsiedztwie miejscowości Cisie i Sokołówek,
    b) uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę numer 346 w obrębie 0022, Teodorów-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka: - w uzasadnieniu projektu mpzp „Kuligów-Cmentarz jest mowa, że „Ustalenia planu są zgodne z polityką przestrzenną Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/53/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 lipca 2003 r. W ww. studium teren wskazany jest pod funkcję przyrodniczą oraz rekreacyjną. Jednocześnie studium zakłada, iż w planach miejscowych wyznaczony zostanie teren cmentarza w Kuligowie.” - plan wyłożony do publicznej wiadomości jasno określa iż planowany cmentarz miałby powstać w miejscowości Sokołówek.

Mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem - mianowicie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej po prostu studium), jest dokumentem ważniejszym i bardziej ogólnym niż plan, natomiast plan miejscowy nie może łamać, zmieniać ani obchodzić ustaleń studium. A w nim znajdziemy taki oto akapit:

W zakresie grzebalnictwa – zakłada się:

  • powiększenie istniejącego cmentarza w Dąbrówce lub wyznaczenie nowego terenu do tego celu
  • wyznaczenie terenu i utworzenie nowego cmentarza przy parafii w Kuligowie
  • zachowanie wymaganej przepisami strefy sanitarnej wokół cmentarzy.

Co znaczy sformułowanie “przy parafii”? Czy znaczy to przy budynku czy, na terenach przylegających? Cóż - trzeba by zapytać autorów tego dokumentu. Według załączników graficznych Cisie są całe zakreskowane na zielono/żółty kolor:

Trudno się dopatrywać w studium wskazania miejsca na cmentarz, bo nie jest to odpowiedni dokument ku temu, natomiast ów żółto zielony kolor oznacza ni mniej ni więcej: strefa leśna, ochrona środowiska oraz funkcja rekreacyjna. W opinii urzędu umiejscowienie cmentarza w tej okolicy nie jest sprzeczne z założeniami kierunków rozwoju tego obszaru. Można dyskutować czy cmentarz sprzyja rekreacji :slight_smile:

Tymczasem w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego możemy przeczytać:

  1. Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium, o jakim mowa w art. 20 ust. 1 u.p.z.p. , jest wymogiem bezwarunkowym i nie jest to wymóg jedynie formalny. A zatem, nawet, jeśli rada stwierdzi w uchwale taką zgodność, to i tak kwestia zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium podlega ocenie sądu administracyjnego w razie zaskarżenia uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organy gminy przed uchwaleniem planu mają bezwzględny obowiązek doprowadzić projekt planu miejscowego do zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Czy mieszkańcy Cisia zaskarżą uchwałę rady gminy? Z pewnością jeśli się na to zdecydują mają szanse na rozpatrzenie ich uwag przez sąd administracyjny, który zweryfikuje zgodność pomiędzy dokumentami gminy. Uchwały związane z planami miejscowymi weryfikują również wojewodowie (tzw. nadzór prawny).

Dla zainteresowanych graficzna prezentacja studium na BIP urzędu: http://www.bip.dabrowka.net.pl/pliki/uchwaly/2002-2006/sesja%209/Kierunki_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy.jpg (36 mb!)